hjb
fragment obrazu
KOŚCIÓŁ P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W LEGNICY
kliknij wybrany witraż
okna . wino nspj chleb witraz 12 witraz 11 witraz 10 witraz 9 witraz 8 witraz 7 witraz 1 witraz 2 witraz 3 witraz 4 witraz 5 witraz 6 przedsionek .
PLAN WITRAŻY
Witraż 10

Zmartwychwstanie
projekt
realizacja
.
.
.
.

Zmartwychwstanie Jezusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, jest największym misterium wiary chrześcijańskiej1. Fakt zmartwychwstania Chrystusa, jako wydarzenie transcendentne posiada skutki we wszechświecie2. Staje się również częstym tematem dzieł sztuki sakralnej, znajomość wzorów wskazują na te inklinacje.3

Smukła sylwetka triumfującego Chrystusa, ze stygmatami swojej męki, lekko powstaje z grobu i wstępuje do nieba. Całość figuratywnej kompozycji cechuje dynamika, która wprowadza nastrój radości świtu i brzasku radosnego poranka wielkanocnego. Zbawiciel wznosi się ku niebu, otoczony mandorlą światła ze spojrzeniem skierowanym w niebo. Uniesioną głowę otocza aureola. Gest otwartych ramion oraz trzymany w lewej ręce krzyż zwycięstwa z chorągwią triumfalną, z czerwonym krzyżem na białym tle4, wskazuje na znak chwały, wiktorii i pokoju. Nie razi już nagość Syna Człowieczego, która w tym przypadku nie stanowi elementu kenozy, lecz Jego Ciało staje się uwielbione, a jedynym śladem po męce są rany boku, dłoni i stóp. Pozostałości rozwiniętego pośmiertnego całunu zastępuje perizonium. Nie tylko gest otwartych ramion, ale i nadzwyczajny krąg światła i barw otaczający Chrystusa nawiązuje do Przemienienia, a także tęczy, jako znaku przymierza i pojednania Boga z ludźmi. Oprócz światłości towarzyszącej temu transcendentnemu wydarzeniu, Chrystusa, czyli nasze Życie i Zmartwychwstanie, okrążają stylizowane postacie ludzkie, stanowiące personifikację dusz5, wyłaniających się z plastycznie przedstawionych sarkofagów. Tworzą one swoisty wieniec, wieniec dusz, które dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa mogą w Nim dostąpić swojego zbawienia.

Uderza pogłębiony intensywny światłocieniem realizm szczegółów oraz niezwykła kolorystyka, potęgująca nastrój dokonującego się na naszych oczach cudu. Kompozycję zamyka w dolnej tercji kwater witraża wstęga z trzema wezwaniami: „Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy…, Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze…, Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze”.


1 S. Zuffi, Nowy Testament. Postacie i epizody, tłum. E. Maciszewska, Warszawa 2007, s. 338-342.

2 Ten fakt dobitnie przedstawia św. Jan w swoim Objawieniu słowami: „evgw, eivmi o` prw/toj kai. o` e;scatoj [18]kai. o` zw/n( kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou. zw/n eivmi eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn- Ego sum primus et novissimus et vivus et fui mortuus et ecce sum vivens in saecula saeculorum. - Ja jestem Pierwszy i Ostatni i żyjący, i stałem się martwy i oto żyjący jestem na wieki wieków” (Ap 1,17-18) oraz „Ta,de le,gei o` prw/toj kai. o` e;scatoj( o]j evge,neto nekro.j kai. e;zhsen\- Haec dicit primus et novissimus qui fuit mortuus et vivit. - To mówi Pierwszy i Ostatni, który stał się martwy i ożył” (Ap 2,8).

3 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, s.131-132; M. Machowski, Sztuka gotycka w Europie Środkowo – Wschodniej i Północnej, w: Sztuka świata, t.4, red. J. Pijoan, J. Auboyer, J. Ostier, tłum. R. Kalicki, Warszawa 1990, s.144-146.

4 Chorągiew jest symbolem mocy, wymaga szacunku, wskazuje wielkie wartości i ich obronę. Jest także znakiem zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmiercią. Wszyscy powinni gromadzić się wokoło tego znaku zwycięstwa. W. Hoffsümmer, Leksykon dawnych i nowych symboli, s.18. Por. J. Seibert, Leksykon sztuki, s.378-381.W sztuce kościelnej chorągiew z czerwonym krzyżem na białym tle jest symbolem zmartwychwstania. S. Zuffi, Nowy Testament,s.339.

5 Por. W. W. Szetelnicki, Personifikacja duszy ludzkiej, w: Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Człowiek - symbol - znak, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2008 (materiał w druku).